Colofon

Organisatie Art Rocks 2016

Projectteam Art Rocks
Esther Lubberding - projectleiding Art Rocks
Kelly Leeuwis - marketing en communicatie Art Rocks
Liesbeth Beeftink - communicatie namens Grote Prijs van Nederland
Cas Burgers - productie namens Grote Prijs van Nederland
Janna Albada - productie namens Grote Prijs van Nederland
Susanne van Lieshout - directie Grote Prijs van Nederland

Website
Ramdath Mos, Nick de Kruijk

Ontwerp campagne
Loudmouth

Videoregistraties
Dirk de Graaff

Fotografie
Kim Balster

Art Rocks wordt mogelijk gemaakt door Fonds voor Cultuurparticipatie, het Mondriaanfonds en Red Bull Studios.

Art Rocks is een project van Stichting ARTmatch en vindt in 2016 plaats in Museum Boijmans van Beuningen, Tropenmuseum, Drents Museum, Museum Het Valkhof en Kröller-Müller Museum. Art Rocks wordt geproduceerd door de Grote Prijs van Nederland.

ANBI-gegevens stichting ARTmatch

1. Statutaire naam: Stichting ARTmatch
2. RSiN (fiscaal nummer): 856509693
3. Contactgegevens stichting
Stichting ARTmatch / locatie Museum Boijmans Van Beuningen
Postadres: Postbus 2277, NL-3000 CG Rotterdam
Bezoekadres: Museumpark 18-20, NL-3015 CX Rotterdam
Telefoonnummer: +31 (0)10-44.19.400 
E-mailadres: info@artrocks.nl

4. Bestuurssamenstelling
Maarten Hogenhuis - voorzitter
Marieke van der Kruijs - secretaris
Christiaan Hijszeler - penningmeester
Catrien Schreuder - algemeen bestuurslid

5. Beleidsplan en doelstellingen
Stichting ARTmatch heeft in de periode 2016-2020 als eerste doelstelling het aansturen van de projecten ARTtube en Art Rocks, zodanig dat het aansluit bij de doeltellingen zoals vastgelegd in de statuten: 

-        het ondersteunen en initiëren van collectieve museale educatieprojecten die afzonderlijke musea helpen om nieuwe doelgroepen aan te boren
;
-        het stimuleren en faciliteren van landelijke / internationale samenwerking tussen musea;
-        het delen van kennis en het stimuleren van kennisdeling;
-        het stimuleren van cultureel en maatschappelijk ondernemerschap in de museale sector;
-        het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

6. Beloningsbeleid
De bestuurders verrichten hun werk onbezoldigd.

7. Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Jaarverslag Art Rocks 2014

Jaarverslag ARTtube 2015

8. Financiële verantwoording

Meerjarenbegroting ARTmatch 2017-2020

Deel deze pagina